ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
 
สนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
พัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆ
 
ส่งเสริมการอนุรัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม
 
พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธาณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ