ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
 

สำนักงานบริการโทรศัพท์วังทอง จำนวน 1 แห่ง
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 

ปั๊มน้ำมัน (หมู่ที่ 1, 2 แห่ง และหมู่ที่ 14)
    จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (ผลิตอิฐบล็อก) จำนวน 1 แห่ง

โรงสี (โรงสีชุมชน 2 แห่ง/เอกชน 1 แห่ง)
    จำนวน 3 แห่ง
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 252 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    จำนวน 186 คน

อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 20 คน

อาสามัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 64 คน