ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า ศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต่างๆ
 
 
 

การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าผู้โดยสารและจุดพักรถ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการกระจายสินค้า (Logistic)

การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมนาการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี

การส่งเสริมและสนับสนุนการการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชน และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

การพัฒนาส่งเสริมควสมเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและอาศัยให้ประชาชนที่ยากจน

การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการตลาด

การส่งเสริมฐานข้อมูลและการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบลและอื่นๆ